PID - Projektna dokumentacija izvedenih del

Projekt izvedenih del je potreben za

pridobitev uporabnega dovoljenja, evidentiranje objekta ali pri vpisu objekta v katastre gospodarske javne infrastrukture. V njem so dokumentirana vsa dovoljena odstopanja od gradbenega dovoljenja oz. od projekta PZI.

>